Freedom, Abundance & Fulfillment

  • עיצוב כריכה • Freedom, Abundance & Fulfillment • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • Freedom, Abundance & Fulfillment • סטודיו לב ארי

מאת: Ayelet Porat

עוצב עבור: Ayelet Porat

עוצב בשנת: 2017

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה